Szybki kontakt: tel.: 41 368 61 21, 41 368 62 26 tel./fax: 41 368 57 99, e-mail: biuro@pgm.kielce.pl

Previous Next

INFORMACYJNA RODO

Szanowni Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych

Dnia 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 o ochronie danych (RODO), czyli ogólne rozporządzenie unijne, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w UE . W celu dostosowania się do obecnych wymogów prawnych  wprowadzamy zmiany do regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kielcach. Poniżej  przedstawiamy informację o sposobie przetwarzania danych

 Administrator Danych Osobowych -  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa. Organem Wspólnoty Mieszkaniowej jest powołany w drodze uchwały członków wspólnoty - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  (ewentualnie zarząd powołany w trybie art 18 ustawy o własności lokali)

 

Podmiot Przetwarzający  Dane Osobowe (Procesor) – Procesor jest to podmiot który przetwarza dana w imieniu Administratora.  Powierzenie danych przez wspólnoty innym podmiotom przetwarzającym odbywa się na mocy Art. 28 RODO. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spólka z o.o. w Kielcach z siedzibą przy ulicy Piesza 6, 25-556 Kielce zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000031622 jest Procesorem danych osobowych członków wspólnot mieszkaniowych

 

Kontakt z Administratorem danych Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, lub o ich o usunięcie.

 Do kontaktu z administratorem służy adres e-mail: biuro@pgm.kielce.pl

 

Zakres przetwarzanych danych Administrator na mocy Ustawy przetwarza Państwa dane w zakresie: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, adres korespondencji, numer księgi wieczystej, numer telefonu, adres e-mail, liczba osób użytkujących lokal, udział w nieruchomości wspólnej. Administrator Danych przetwarza tylko i wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań  niezbędnych do prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną.

 

Cel przetwarzania danych Cel przetwarzania danych określa Ustawa o własności lokali, oraz stosowne umowy zlecenia usług zarządzania i  powierzenia danych zawarte pomiędzy Wspólnotą a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kielcach. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu prawidłowej realizacji usług zarządzania określonych w umowie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej SP. z o.o. w Kielcach

 

 Podstawa przetwarzania danych Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty jest Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r . Podanie danych członków wspólnot jest niezbędne w celu prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną i jest obowiązkiem każdego członka wynikającym z w/w ustawy 

 

 Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i/lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kielcach warunkuje czas trwania umowy zlecenia usług  zarządzania nieruchomością wspólną pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a Zarządcą. Okres ten może być wyrażony na czas określony lub nieokreślony.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane realizującym w naszym imieniu działania wynikające z zadań zarządcy nieruchomości, których nie wykonujemy osobiście  (min.  przeglądy kominowe, gazowe, wentylacyjne, elektryczne) – na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych

 

Prawa.  Każdej osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu ma prawo do ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy) oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych (art. 21 RODO) w celach marketingowych lub przekazania tych danych innemu administratorowi. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Wróć